ဆိုင္ခန္း(ေရာင္း/ငွါး)   /    1 - 1 ၏ 1 စာရင္းျပဳစုျခင္း

 • 90.00 LKs
   
  90.00 LKs
   

  စက္ရုံအငွား


  ဆိုင္ခန္း(ေရာင္း/ငွါး)

  ငွားရန္ရွိေသာစက္ရုံမွာ - * လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပန္းလိႈင္ေဆးရုံ၊ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ၊ ပန္းလႈိင္ျမစ္မ်ားတည္ရွိရာႏွင့္ နီးပါသည္။ ေျမဧရိယာ ၂ ဧကအက်ယ္ရွိ တစ္ထပ္ရုံ ၂၆၂၅၀ စတုရန္းေပအက်ယ္ရွိေသာ စက္ရုံျဖစ္ပါသည္။ * မီးအားျမင့္စက္ 500 KVA ပါရွိပါသည္။ * စက္...သင့္ရဲ႕ browser ကုိ ဆုိက္(ဒ္)ခ်ံဳ႕ထားႏုိင္ပါသည္။

ဒီဆုိက္ဒ္ရဲ႕ အက်ယ္ကုိၾကည့္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ မုိဘုိင္းမွ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳပါ။